Privacy Disclaimer

Dit algemene privacybeleid (hierna ‘Privacybeleid’) regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door The House of Procurement, een merknaam van Emptum BVBA (hierna ‘THOP’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’) in het kader van uw bezoek aan onze website, in onze kantoren of uw communicatie met ons via onze website, e-mail, telefoon, fax en sociale media.

Wanneer u met dit Privacybeleid akkoord gaat, geeft u ons de goedkeuring om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de bepalingen in dit beleid, zoals hieronder aangegeven.

1. Algemeen

1.1 Uw persoonsgegevens worden verwerkt door The House of Procurement, een merknaam van Emptum BVBA en hiervoor in naam en voor rekening handelend gevestigd in de Grote Braamstraat 3C te 2220 Heist-op-den-Berg, België met ondernemingsnummer BE 0880.785.5365.

1.2 Binnen onze organisatie zijn de gegevens alleen toegankelijk voor medewerkers die daar, naargelang hun taken, toegang toe moeten hebben. Indien u bijkomende vragen heeft en/of meer informatie wenst, kunt u steeds een mail sturen naar: gdpr@thop.be

1.3 De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:

 • alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon –  als identificeerbaar wordt beschouwd: een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • indien dit Privacybeleid naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening.
 • er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan:
 • verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

2. Soorten persoonsgegevens die door ons worden verwerkt

2.1 Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij:

 • technische informatie met betrekking tot het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem; en informatie met betrekking tot uw surfgedrag, zoals de tijd die u op een pagina spendeert, welke links u aanklikt, welke pagina’s u bezoekt en hoe vaak u een bepaalde pagina bezoekt.

2.2 Wanneer u een contactformulier op onze website invult, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, deelneemt aan een enquête of contact met ons opneemt via e-mail, telefoon, fax of een sociaal medium, verzamelen wij:

 • de identiteitsinformatie die u ons bezorgt, zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, werkgever en functie;
 • de inhoud van het bericht en de technische details ervan (met wie u communiceert bij ons, de datum, het tijdstip enz.); en eventuele andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

2.3 Wanneer u via onze website of op een andere manier solliciteert; spontaan of voor een vacature, vragen wij uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Om het voor ons mogelijk te maken u te helpen bij het vinden van een geschikte job of opdracht, verzamelen wij uw persoonsgegevens via uw cv en registratieproces. Dergelijke gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • de identiteitsinformatie die u ons bezorgt, zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, werkgever en functie;
 • uw studies en voorbije loopbaan; en
 • eventuele andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

2.4 Wanneer u door THOP uitgenodigd wordt  in het kader van een selectie, interim management of detacheringsopdracht vragen wij uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

De THOP-medewerker die met u het interview heeft, zal alle door u gegeven informatie verwerken tot een gefundeerd advies m.b.t. uw kandidatuur, ontwikkeling of verdere evolutie bij de organisatie waarvoor u bij THOP bent. Van deze persoon krijgt u achteraf ook een naamkaartje. Indien u referentiepersonen hebt opgegeven, geeft u hierbij de toelating aan de THOP-medewerker om, in het kader van deze adviesvraag, hen te contacteren en relevante informatie te verifiëren.

Het advies of rapport is bestemd voor de personeelsdirecteur, de algemeen directeur of andere gemachtigden van die organisatie, en wordt door THOP ook enkel naar hen verstuurd. Een eventuele distributie van het rapport valt onder hun verantwoordelijkheid. THOP bewaart dit rapport maximaal 3 jaar. U kan het rapport gedurende deze periode terug consulteren. Ook de THOP-medewerkers hebben maximaal 3 jaar toegang tot deze informatie: uiteraard zijn zij gebonden aan hun beroepsgeheim.

Op uw wens bespreekt de THOP-medewerker met u alle verkregen gegevens. Dit gebeurt na verwerking ervan en nadat de opdrachtgever het rapport ontvangen heeft. Indien gewenst kan u na afloop van het feedbackgesprek met één van onze THOP-medewerkers, een afdruk krijgen van het beoordelingsrapport. Het verder doorgeven van deze vertrouwelijke informatie of het onzorgvuldig bewaren ervan, valt dan volledig onder uw verantwoordelijkheid.

2.5 Wanneer u ons als bedrijf vraagt om met u samen te werken, houden wij informatie over u bij. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot:

 • de contactgegevens die u ons verstrekt, zoals een naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • uw functietitel;
 • uw bedrijf;
 • de inhoud van het bericht en de technische details ervan (met wie u communiceert bij ons, de datum, het tijdstip enz.); en
 • eventuele andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

2.6 Wanneer u ons een visitekaartje overhandigt: indien u ons op de een of andere manier een visitekaartje heeft overhandigd, nemen wij u op in onze database voor algemene contactgegevens. Wij gaan er hier van uit dat u door de overhandiging ook uw uitdrukkelijke toestemming geeft om te worden opgenomen in onze database.

Bovendien slaan wij ook bepaalde publiek toegankelijke gegevens die wij over u vinden op in onze database om uw contactgegevens te vervolledigen. Het betreft de volgende bronnen: publieke databanken op internet zoals LinkedIn, databanken met bedrijfsgegevens en bedrijfswebsites.

3. Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken

3.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens om u op een persoonlijke en efficiënte manier de gevraagde informatie, producten en diensten te kunnen aanbieden (beheer van contacten en public relations).

De rechtsgrond hiervoor is toestemming en gerechtvaardigd belang (met name vrijheid van ondernemen)

3.2 Wanneer u op zoek bent naar een job of opdracht, verwerken wij uw persoonsgegevens om (sollicitantenbeheer):

 • u te helpen een geschikte job of opdracht te vinden;
 • met u te communiceren over openstaande functies en de voortgang van eventuele sollicitaties;
 • uw gegevens te bezorgen aan geschikte toekomstige werkgevers, op voorwaarde dat u ons daarvoor specifiek de toestemming hebt gegeven;
 • u meldingen te bezorgen over openstaande functies waarvan wij denken dat die u zouden kunnen interesseren;
 • u te helpen en te adviseren tijdens uw zoektocht naar een nieuwe job of opdracht;
 • u informatie te geven over de algemene trends op de vacaturemarkt;
 • u feedback te vragen over onze diensten; en
 • onze verplichtingen aan onze opdrachtgevers te kunnen naleven wanneer u een job of opdracht krijgt aangeboden.

De rechtsgrond hiervoor is uw toestemming. Indien u de gevraagde persoonsgegevens niet verstrekt, dan kan het zijn dat wij niet in staat zijn u bij te staan in de context van uw zoektocht naar een gepaste job of opdracht.

3.3 Wij verwerken uw persoonsgegevens om statistische analyses uit te voeren met het oog op het verbeteren van onze website, producten en diensten of het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. De rechtsgrond is hiervoor gerechtvaardigd belang (met name vrijheid van ondernemen)

3.4 Wij bewaren uw persoonsgegevens (welliswaar anoniem) voor wetenschappelijk onderzoek. De rechtsgrond is hiervoor gerechtvaardigd belang (met name vrijheid van ondernemen)

3.5 Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze rechtmatige belangen en de rechtmatige belangen van onze partners of derden te vrijwaren als en wanneer uw registratie via onze website of andere communicatiekanalen kan worden beschouwd als (a) een inbreuk op eender welke toepasselijke gebruiksvoorwaarden, intellectuele-eigendomsrechten of om het even welke andere rechten van een derde, (b) een gevaar voor de veiligheid of integriteit van onze website of andere communicatiekanalen, (c) een gevaar voor de website, andere communicatiekanalen of onderliggende systemen van onze onderaannemers ten gevolge van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of eender welke andere vorm van kwaadaardige code, of (d) haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, rancuneus, beledigend of op een andere manier ongepast of illegaal van aard zijn. De rechtsgrond is hiervoor gerechtvaardigd belang (met name het recht om zich te beschermen tegen fraude)

3.6 Wij verwerken uw persoonsgegevens om u nieuwsbrieven toe te sturen: per post en per mail. De rechtsgrond voor deze verwerking is uw toestemming of, indien u klant bent, het gerechtvaardigd belang, met name de vrijheid van ondernemen.

4. Ontvangers

 • technische verwerkers waarop wij een beroep doen voor ondersteuning (b.v. een ICT-dienstverlener of een hosting partner); opdrachtgever, in de context van onze selectie, interim management of detacheringsactiviteiten. Alle door THOP verstrekte gegevens van kandidaten aan de opdrachtgever, zijn uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever en de beperkte groep personen die mede de beslissing nemen.  Het verder doorgeven van deze vertrouwelijke informatie of het onzorgvuldig bewaren ervan, valt onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.  De opdrachtgever engageert zich dan ook om al het mogelijke in het werk te stellen om de vertrouwelijkheid van de informatie te borgen, zodat de kandidaten geen nadeel ondervinden in hun beroepsleven.
 • politie- en andere ordehandhavingsdiensten indien wij verplicht worden uw persoonsgegevens mee te delen.

Met het oog op het personaliseren van marketingberichten op websites geven wij beperkte informatie door aan Facebook en LinkedIn.

5. Locatie

5.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens binnen België.

6. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden gedurende de volgende termijnen bewaard:

 • algemene contactgegevens: 5 jaar na het laatste betekenisvolle contact
 • sollicitantenbeheer: 3 jaar
 • direct marketing: 5 jaar na het laatste betekenisvolle contact

Fraudepreventie en -bestrijding: 1 maand, tenzij deze gebruikt worden in de context van een gerechtelijke procedure.

Uiteraard bewaren wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met mogelijke wettelijke verplichte termijnen en eventuele verjaringstermijnen die gelden. Bijv. voor facturen is dit 7 jaar.

7. Beveiliging

7.1 Wij zullen de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te vrijwaren tegen ongeoorloofde toegang, ongepast gebruik, ongeoorloofde vrijgave, ongemachtigde aanpassing en diefstal, evenals onbedoeld verlies, manipulatie of vernietiging. Alleen personeelsleden of derde verwerkers die op de hoogte moeten zijn van uw persoonsgegevens kunnen deze raadplegen. Bovendien zijn zij gebonden aan strenge regels inzake vertrouwelijkheid.

8. Uw rechten

8.1 U kunt uw gegevens inkijken: als u wilt bekijken welke persoonsgegevens wij over u verwerken, dan kan dit door uw recht op inzage uit te oefenen. THOP zal u een zo volledig mogelijk overzicht geven van de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden. Wij kunnen nu reeds bevestigen dat er géén bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden bijgehouden (zoals ras, etnische afkomst, gezondheidsgegevens, gegevens betreffende seksuele geaardheid, …). U kunt een kopie krijgen van de persoonsgegevens die worden verzameld (voor kandidaten na een feedback sessie).

8.2 U kunt uw gegevens laten verbeteren: indien er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres,…), dan kunt u dit steeds laten verbeteren of vervolledigen.

8.3 U kunt uw gegevens laten verwijderen: indien u van mening bent dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, d.w.z. zonder hiervoor een correct doel te hebben, dan kunt u vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

8.4 U kunt vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt: zijn uw gegevens onjuist en heeft u gevraagd om ze aan te passen of meent u dat wij uw persoonsgegevens verwerken op onrechtmatige basis, dan kunt u vragen om de verwerking ervan te beperken.

8.5 U kunt vragen om uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een derde partij: indien u dit wenst, kunt u aan ons vragen om de gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, aan u of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De Verordening voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, zodat dit niet in alle gevallen van toepassing is. Dit moet uiteraard geval per geval worden onderzocht.

8.6 U kunt soms weigeren dat uw gegevens volledig automatisch worden verwerkt: sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. Wij maken hier echter geen gebruik van met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht dit toch het geval zijn en als u het niet eens bent met zo’n volledig geautomatiseerd proces, dan kunt u bezwaar indienen hiertegen, zodat uw persoonsgegevens niet meer op deze manier worden verwerkt. Ook hier gelden een aantal uitzonderingen, die geval per geval moeten worden beoordeeld.

8.7 U kunt uw toestemming intrekken: wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, kunt u deze toestemming ten allen tijde intrekken. Wij zullen dan uw persoonsgegevens moeten verwijderen. Indien u een of meerdere van deze rechten wilt uitoefenen, gelieve dan contact op te nemen met ons op gdpr@thop.be en duidelijk te specifiëren welk recht u wilt uitoefenen. Bovendien melden we u dat u ten allen tijde klacht kunt indienen bij de toezichthoudende autoriteit. We nodigen u natuurlijk uit om uw klachten eerst met ons te bespreken om tot een snelle oplossing te kunnen komen. Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Wijzigingen

Wanneer we wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring, dan geven we hieronder aan op welke datum de wijzigingen werden doorgevoerd. Deze verklaring werd het laatst gewijzigd op 2 Januari 2019